Пон - Саб 11:30 - 19:30

Специфичности на првата фаза од едукацијата за Гешталт терапија

Прва фаза – базично ниво

Во текот на базичното ниво, едукантите се запознаваат со главните теоретски и тераписки концепти на Гешталт терапијата. Се работи на личен раст и развој и на учење на групните процеси.

Цели на првата година

Од едукантот се очекува да го достигне нивото на разбирање на следното:

 • Историјат на Гешталт терапијата
 • Методологија на Гешталт терапијата
 • Групен процес
 • Индивидуален процес
 • Морално-Етичкиот кодекс на терапевтот
 • Самопроцена во однос на Гешталт теоријата
  • Типови на самопроценка (вербално или пишувано)
   • Самопроцена
   • Процена од страна на другите членови на групата
   • Процена од страна на тренерот
   • Процената може да се изврши усмено или писмено

Цели на втората година од првата фаза – базично ниво

Од едукантот се очекува да го достигне нивото на разбирање на следното:

 • Историјат на Гешталт терапијата
 • Теорија и методологија на Гешталт терапијата
 • Техники на Гешталт терапија
 • Човечки организам и околина
 • Гешталт терапевтот во терапевтски однос
 • Групни процеси
 • Индивидуалнипроцеси
 • Принципи и апликација на етика
 • Едукантот презентира есеи од Гешталт теоријата, превод и приказ на написи и книги од областа на Гешталт терапијата
  • Начини на процена:
   • Самопроцена
   • Процена од страна на другите членови на групата
   • Процена од страна на тренерот
   • Процената може да се изврши усмено или писмено
Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top