Пон - Саб 11:30 - 19:30

Специфичности на втората фаза од едукацијата за Гешталт терапија

Втора фаза – напредно ниво

Цели на третата година од втора фаза – напредно ниво

Од едукантот се очекува да го достигне нивото на разбирање на следното:

 • Историја на Гешталт Терапијата
 • Теорија и методологија на Гешталт терапијата
 • Техники на Гешталт терапија
 • Диференцијална дијагноза
 • Увид во различни психотераписки правци
 • Гешталт терапевтот во терапевтскиот однос
 • Морално-Етичкиот кодекс на терапевтот
 • Самопроцена во однос на Гешталт теоријата
 • Групен процес
 • Индивидуален процес
 • Самостојно презентирање на теорија и методологија на Гешталт терапија пред група (4500 – 4600 зборови)

Едукантот добива искуство од:

 • Улога на терапевт
 • Водител на група
 • Презентирање на случај од реален клиент
 • Работа на себе
 • Супервизија
 • Морално-Етичкиот кодекс на терапевтот
 • Самопроцена во однос на Гешталт теоријата
 • Групен процес
 • Презентација на студија на случај од реален клиент
  • Начини на процена
   • Само процена
   • Процена од страна на другите членови на групата
   • Процена од страна на тренерот
   • Процената може да се изврши усмено или писмено

Цели на четврта година од втората фаза – напредно ниво

Од едукантот се очекува да го достигне нивото на разбирање на следното:

 • Историја на Гешталт терапијата
 • Теорија и методологија на Гешталт терапијата
 • Техники на Гешталт терапијата
 • Диференцијална дијагноза
 • Увид во различни психотераписки правци
 • Групен и индивидуален процес
 • Принципи и апликација на етика
 • Продолжување на стекнатото знаење во сопствена клиничка пракса
 • Презентирање на есеи и книги, превод на написи од областа на Гешталт терапија
 • Презентирање и популаризирање на Гешталт терапијата

надвор од едукативниот процес

 • Вклучување во интернационални работилници

Едукантот добива искуство од:

 • Улога на терапевт
 • Водител на група
 • Презентирање на случај од реален клиент
 • Работа на себе
 • Супервизија
 • Морално-Етичкиот кодекс на терапевтот
 • Самопроцена во однос на Гешталт теоријата
 • Начини на процена:
  • Самопроцена
  • Процена од страна на другите членови на групата
  • Процена од страна на тренерот
  • Процената може да се изврши усмено или писмено
Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top