Пон - Саб 11:30 - 19:30

Теорија и методологија на работа во едукативната група за Гешталт терапија

Искуствено – едукативната тренинг програма на „УВИД“ е во склад со критериумите за Гешталт едукација на ЕАГТ. Тренингот е поделен на 4 години и едукацијата се спроведува низ континуирана неделна и месечна работа, семинари и работилници од страна на Гешталт тренерите на „УВИД“ како и од надворешните соработници и супервизори. Едукантите имаат пристап до литературата која им е неопходна како за базичното ниво така и за напредното ниво од Гешталт едукативната тренинг програма.

1.    Теоретски основи и историја на Гешталт теорија

 • Филозофија
  • Антропологија
  • Психоанализа
  • Неопсихоанализа
  • Егзистенцијализам
  • Бихејвиоризам
  • Хуманистички науки (таоизам, зен будизам)

2.    Основни принципи на Гешталт теорија

 • Организам / околина
  • Основни принципи на Гешталт теорија
  • Теорија на поле
  • Фигура позадина
  • Креативно адаптирање
  • Модел на промена
  • Автентичност
  • Контакт – повлекување
  • Теорија на селфот
  • Свесност
  • Поларитети
  • Отпор / прекини на контакт
  • Терапевтски процес

3.    Човечки организам и околина

 • Теорија на индивидуалност
  • Здравје и болест
  • Развој на дете и современо истражување за развој на децата
  • Личност во општеството

4.    Техники на Гешталт терапија

 • Експеримент
  • Амплификација
  • Сон

5.    Дијагностика во Гешталт терапија

 • DSM – IV
  • Гешталт дијагностика
  • Диференцијална дијагностика
  • Психодинамика

6.    Различни клинички теми

 • Гешталт перспектива на психопатологија
  • Неврози, психози, пореметувања на личност (нарцизам, хистрионичност, зависност и слично), психосоматски пореметувања, зависности и слично.

7.    Поле и стратегии на апликација

 • Индивидуално
  • Пар
  • Семејство
  • Група
  • Зависности
  • Терапевтски заедници
  • Организации

8.    Гешталт терапевт во терапевтски однос

 • Гешталт перспектива на трансфер
  • Контра трансфер
  • Дијалог
  • Контакт
  • Ко-создавање
  • Интер-субјективност

9.    Принципи и апликација на етика

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top