Пон - Саб 11:30 - 19:30

Гешталт психотерапија

Гешталт психотерапијата е сложен психолошки систем, кој го нагласува развојот на самосвесноста и личната одговорност на клиентот.
Гешталт терапијата може да се каже дека е „непредвидлива“, бидејќи пристапот за секој клиент е различен.
Односот помеѓу терапевтот и клиентот е најважниот аспект на психотерапијата. Интеракцијата помеѓу терапевтот и клиентот е постојано променлив дијалог обележан со директна грижа, топлина, прифаќање и
самоодговорност.

Гешталт психотерапијата има став дека луѓето бескрајно се преправаат или откриваат себеси; затоа, поединците секогаш се во постојана трансформација.
Во терапијата, гешталт терапевтот е активен и сесиите се живи и се карактеризираат со топлина, прифаќање, грижа и самоодговорност и промовираат директно доживување на ситуација или настан наместо пасивно да се зборува за настанот.
Многу терапевтски интервенции наречени вежби и експерименти се развиени за да се зголеми свеста и да се донесат промени кај клиентите Тие се спонтани, единствени и релевантни за одреден момент и за конкретниот развој на новонастанатото прашање како што се извештаите на клиентот за потреба, сон, фантазија и свесност за телото. Експериментите се прават со целосно учество и соработка со клиентите и се дизајнирани да ја
прошират свеста на клиентите и да им помогнат да испробаат нови начини на однесување наместо да постигнат одреден резултат.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top